Nazwa projektu: ERASMUS+KA229 “Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe." [Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa].

Numer: 2019-1-PL01-KA229-065538_1

Partner wiodący: II Liceum Ogólnokształcące im E. Plater w Sosnowcu, Polska
Partnerzy: Bułgaria, Macedonia, Portugalia, Turcja, Austria
   
Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2021 w ramach programu: Erasmus + AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE. Współpraca szkół

Charakterystyka projektu: Głównym celem jest rozwijanie krytycznego odbioru informacji oraz świadomego posługiwania się językiem jako narzędziem (ang. literacy). Projekt jest nowatorskim przedsięwzięciem zmierzającym do rozbudzenia wśród uczniów zainteresowania językiem jako środkiem wpływu w codziennych formach komunikowania się (tj. komunikacji prywatnej oraz w odniesieniu do komunikatów celowanych – informacji medialnych, reklam, propagandy, manipulacji, perswazji, demagogii, postprawdy, cyberbullyingu oraz hate-speach). Działania projektowe mają na celu ukazanie języka jako dziedziny wiedzy użytecznej na co dzień w różnych sytuacjach życiowych. Dzięki realizacji projektu w szerszym niż dotąd zakresie uczniowie będą zdobywali wiedzę poza ograniczoną przestrzenią szkolnej sali lekcyjnej, a współpraca międzynarodowa pozwoli uczniom na poszerzenie kontekstu interpretacyjnego zjawisk, jakimi są fake-news, deep-fake, manipulacja, komunikat podprogowy oraz tabliodyzacja komunikacji w mediach. Inspiracją do poszukiwania źródeł w różnych dziedzinach nauki będzie zgłębianie przyczyn (historycznych, społecznych, kulturowych) powstawania stereotypów, łatek społecznych oraz uproszczeń w relacjach międzyludzkich.

Realizacja projektu przyczyni się do kształtowania kompetencji miękkich, a szczególnie skutkować będzie uwrażliwieniem na język jako mechanizm powstawania krzywdzących opinii, generalizacji, sloganów oraz oddziaływania struktury tekstów click-baitowych w przestrzeni Internetu na pojedynczego odbiorcę i jego światopogląd. Zakładanymi rezultatami są: nauka krytycznego myślenia, pogłębienie wiedzy nt. nowych mediów i kształtowanie postaw obywatelskich.

Wypełnienie założeń projektu doprowadzi do stworzenia otwartego środowiska dydaktycznego na dwóch poziomach: regionalnym (współpraca z instytucjami) i europejskim. Pozwoli na systematyczną i twórczą wymianę myśli pedagogicznej pomiędzy czynnymi nauczycielami a konsultantami metodycznymi, pracownikami wyższych uczelni, członkami fundacji, organizacji oraz innymi specjalistami. Stworzy też warunki do współpracy z równorzędnymi podmiotami z zagranicy. W przygotowanie aktywności w ramach projektu zostaną włączeni rodzice.

 

Co słychać w drużynie Erasmusa?
 
Pomimo nauki zdalnej we wszystkich szkołach partnerskich, nie przerywamy zaplanowanych działań. Regularnie spotykamy się online oraz realizujemy zadania w mieszanych, wielonarodowych zespołach. Podczas ostatniego ze spotkań zaprezentowane zostały wyniki ankiety, wywiady, reportaże, sensacyjne wpisy na blogu, komiksy oraz wizualizacje "Ja i mój stereotypowy wizerunek".
Uczniowie pracowali nad zadaniami od grudnia. Wiele działań było realizowanych zgodnie z ich pomysłem - wykazali się ogromną kreatywnością, pomysłowością i inwencja. Zaprosili do wywiadów z własnej inicjatywy wielu niesamowitych gości, między innymi prezydenta miasta Sosnowca! Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu. Teraz przygotowujemy się do "No FakeNews Day", który planowany jest pod koniec maja (online), chyba że w końcu uda nam się wyjechać na wizyty partnerskie - czeka pięć spotkań wyjazdowych!
 
Zachęcamy do obejrzenia materiału przygotowanego przez zespół z naszej szkoły - Marcela Wójcika, Oliwię Błaszczeć, Igę Szewczyk --> FILM
 

 
 
 

Aktualności dotyczące projektu możesz również śledzić na Facebook'u