Wstęp
1. Na podstawie ustawy o przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych: art. 23 p.l ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), Dyrektor Szkoły nie jest zobligowany do zbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).
3. Na podstawie podanych przepisów prawnych oraz po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego Szkołę, dzienniki lekcyjne w wersji papierowej z dniem 1 września 2016 zostały w II Liceum Ogólnokształcącym   im. Emilii Plater w Sosnowcu zastąpione dziennikiem lekcyjnym w wersji elektronicznej.
4. W regulaminie dziennika elektronicznego określono zasady jego funkcjonowania oraz zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez jego użytkowników.
5. Regulamin dziennika elektronicznego obejmuje szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników szkoły.
6. Mianem użytkownika dziennika elektronicznego określa się:
          > Dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły, nauczycieli, pedagoga szkolnego, administratorów, pracowników sekretariatu,
          > rodziców (prawnych opiekunów),
          > uczniów
7. Każdy z użytkowników  jest zobowiązany do stosowania i przestrzegania regulaminu korzystania z dziennika elektronicznego.
8. Korzystanie z dziennika elektronicznego powinno przebiegać zgodnie z obowiązującymi zasady i przepisami o ochronie danych osobowych zawartymi w dokumentach szkoły, Polityka bezpieczeństwa" oraz „Instrukcja bezpieczeństwa".
9. Użytkownicy dziennika elektronicznego odpowiadają za prawidłowe wprowadzenie danych ich zmiany w trakcie roku szkolnego oraz ochronę ich zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
10. Dziennik elektroniczny funkcjonuje za pośrednictwem serwisu internetowego https://uonetplus.vulcan.net.pl/sosnowiec.
11. Prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem dziennika elektronicznego zajmuje się firma VULCAN, która odpowiada za ochronę danych osobowych umieszczanych na serwerach, ich przechowywaniem,   archiwizowaniem i tworzeniem kopii bezpieczeństwa.
12. Zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców/ prawnych opiekunów, uczniów oraz pracowników szkoły określone są w umowie zawartej pomiędzy firmą zewnętrzną dostarczającą system dziennika elektronicznego a placówką szkolną. 
13. Rodzicom na zebraniu, a uczniom na godzinach wychowawczych i lekcjach informatyki zapewnia się możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego,
14. Każdy rodzic/ prawny opiekun po zalogowaniu się na swoim koncie ma - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych - dostęp do raportu o zawartych w systemie danych:
          > informacji identyfikujących osobę (swoje dziecko/ podopiecznego),
          > informacji z zakresu § 7 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.,
          > adresów e-mailowych pracowników szkoły, do których kierował będzie korespondencję w zakładce „wiadomości".
15. Wszystkie zakładki/moduły składające się na dziennik elektroniczny zapewniają
realizację zapisów, zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO) oraz w Przedmiotowych Systemach Oceniania.