W II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu realizowany jest projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego rogramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 . Tematem przewodnim realizowanego projektu w tutejszej jednostce są działania mające na celu określenie i zdefiniowanie kompetencji kluczowych koniecznych do osobistej samorealizacji wybranych grup społeczności II LO im. E. Plater w Sosnowcu. 
 
Wartość projektu ogółem: 382 885,49 PLN
Wartość dofinansowania projektu ogółem: 344 596,94 PLN
w tym wartość dofinansowania projektu środkami Unii Europejskiej: 325 452,66 PLN
 
„Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu” nr WND-RPSL.11.01.04-24-0559/18-002 – w założeniach swoich odnosi się do ośmiu kompetencji kluczowych uważanych za jednakowo ważne, ponieważ każda z nich przyczynia się do udanego życia w społeczeństwie wiedzy. Zakres projektu umożliwi dobre opanowanie podstawowych umiejętności niezbędnych w procesie uczenia się przez całe życie. Zagadnienia te mają zastosowanie we wszystkich elementach ram odniesienia tj: krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywność, rozwiązywanie problemów, ocena ryzyka, podejmowanie decyzji i konstruktywne kierowanie emocjami. 
 
Projekt obejmuje docelowa grupę społeczności II LO im. E. Plater w Sosnowcu, a główne cele zdefiniowano następująco:
- rozwój u uczniów, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji niezbędnych na rynku pracy, stanowiące fundament dla ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
- podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, opartych na metodzie eksperymentu;
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów właściwych postaw/umiejętności( kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa);
- wyposażenie placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz związane z tym podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli;
- realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących niwelowaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia uczniów;
- realizację różnych form zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów II LO;
- wykorzystanie narzędzi, metod oraz form wypracowanych w ramach projektu. 
 
 
 
 
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu szkoła doposażyła swoją infrastrukturę w odpowiedni nowoczesny sprzęt, pomoce naukowe umożliwiające prowadzenie zajęć na wysokim poziomie, dając szansę każdemu uczniowi na indywidualne i samodzielne podejście do rozwiązywanych na zajęciach problemów i prowadzonych  eksperymentów.
Wyposażone zostały sale, pracownie i laboratoria do realizacji zajęć  z : fizyki, chemii, biologii i geografii, matematyki, informatyki.