REGULAMIN STUDNIÓWKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMILII PLATER W SOSNOWCU

 

 

I. Wstęp
Bal maturalny zwany Studniówką organizuje zespół rodziców powołany na zebraniu Rady Rodziców, jako Komitet Organizacyjny, angażując przedstawicieli rodziców i uczniów wszystkich klas maturalnych, którzy zadeklarowali gotowość współpracy.
Studniówka jest imprezą wyrosłą na gruncie tradycji szkolnych. Obecność Dyrektora Szkoły i nauczycieli oraz ceremoniał szkolny nadają tej zabawie charakter szkolny i oficjalny.
Uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu Studniówki oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa, zgodnie z procedurami dot. zachowania w trakcie ew. zagrożeń, niebezpieczeństw lub wypadków.
Przy organizowaniu i przeprowadzaniu imprezy współdziałają wybrani nauczyciele, wychowawcy, rodzice i uczniowie.
 
 
II.  Zasady ogólne
1. Bal studniówkowy, zwany dalej „Studniówką", jest uroczystością szkolną wynikająca z tradycji polskiej edukacji, a w szczególności z kilkudziesięcioletniej tradycji II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu.
2. Studniówka może się odbywać w szkole lub w wynajętym dla jej przeprowadzenia lokalu. W obu tych przypadkach Studniówka traktowana jest jako impreza szkolna.
3. W trakcie trwania Studniówki obowiązują przepisy szkolne.
4. Ceremoniał imprezy musi pozostawać w zgodzie z przyjętym programem wychowawczym szkoły.
5. Komitet Studniówkowy przygotowuje scenariusz uroczystości, bierze pod uwagę treści i wartości wpisane w tradycję szkoły, ogólnie przyjęte zasady kultury oraz sugestie Dyrektora placówki, a także Grona Pedagogicznego. Scenariusz powinien być konsultowany z uczniami, rodzicami,  nauczycielami, w trakcie tworzenia i w konsekwencji przedstawiony Dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia.
6. Za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają:
          1) nauczyciele wychowawcy, jeśli studniówka jest organizowana na terenie szkoły.
          2) firma ochroniarska jeśli jest organizowany w lokalu z ochroną.
          3) Komitet Organizacyjny, nauczyciele wychowawcy, jeśli studniówka jest organizowana poza terenem szkoły.
7. Studniówkę organizuje Komitet Studniówkowy, złożony z przedstawicieli rodziców uczniów wszystkich klas maturalnych.
8. Funkcjonowanie Komitetu Studniówkowego opiera się na społecznej pracy jego członków.
9. Komitet Studniówkowy przedstawia Dyrektorowi Szkoły propozycję miejsca i terminu Studniówki.
10. Studniówka winna być organizowana w sobotę, a w szczególnych przypadkach w piątek.
11. Ostateczną decyzję dotycząca wyboru terminu i miejsca Studniówki podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
12. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Studniówki jest obowiązkiem Dyrektora Szkoły, a opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy.
13. W Studniówce mogą uczestniczyć:
          a) uczniowie i osoby im towarzyszące,
          b) wychowawcy, nauczyciele, pracownicy Szkoły; o udziale osób im towarzyszących decyduje Komitet Studniówkowy,
          c) rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy,
          d) inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz oświatowych, organu prowadzącego, byli nauczyciele, fotograf itp.)
14. Regulamin Studniówki obowiązuje wszystkich jej uczestników.
 
 
III. Zasady szczegółowe
1. Komitet Studniówkowy winien ukonstytuować się do końca marca roku poprzedzającego termin Studniówki.
2. W skład Komitetu Studniówkowego wchodzą przedstawiciele rodziców uczniów wszystkich klas maturalnych, przynajmniej po jednym z każdej klasy. Komitet Studniówkowy wybiera swojego Przewodniczącego.
3. Zebrania Komitetu Studniówkowego są protokołowane, a protokoły udostępniane są Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej.
4. Do końca maja roku poprzedzającego termin Studniówki Komitet Studniówkowy winien uzgodnić z Dyrektorem Szkoły proponowany termin, czas trwania i miejsce Studniówki, a następnie dokonać rezerwacji lokalu, o ile Studniówka nie odbywa się w szkole.
5. Na pierwszym w roku szkolnym, w którym ma odbyć się Studniówka, ogólnym zebraniu z rodzicami Komitet Studniówkowy winien przedstawić wszystkim rodzicom trzecioklasistów informacje o planowanej imprezie, a w szczególności o kalkulacji wydatków, koszcie ponoszonym przez uczestników oraz harmonogramie wpłat, które winny być uiszczane na konto bankowe Rady Rodziców.
6. Na zebrania Komitetu Studniówkowego dotyczące organizacji imprezy (wybór miejsca, menu, muzyki, przygotowanie zaproszeń, ustalenie programu artystycznego itp.) winni być zapraszani przedstawiciele uczniów uczestniczących w Studniówce, przynajmniej po jednym z klasy i wychowawcy klas.
7. Komitet Studniówkowy odpowiada za przygotowanie i przebieg Studniówki.
8. Na Komitecie Studniówkowym spoczywa obowiązek uregulowania opłat na rzecz ZAIKS w związku z prawami autorskimi do odtwarzanej podczas balu muzyki.
9. Po zakończonej imprezie Komitet Studniówkowy winien do końca kwietnia roku, w którym odbywa się Studniówka, dokonać rozliczenia poniesionych wydatków, a dokumentację udostępnić Radzie Rodziców.
10. Policję i straż miejską o organizowanym balu powiadamia Szkoła.
11. Do uczestnictwa w Studniówce uprawnia zaproszenie przekazane przez Komitet Organizacyjny.
12. Osoby bez zaproszeń (rodzice, opiekunowie, członkowie rodzin), po zakończeniu poloneza zobowiązane są do opuszczenia lokalu.
13. Uczestników Studniówki obowiązują stroje wizytowe.
14. Podczas balu uczestników obowiązuje przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
15. W czasie Studniówki obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i stosowania wszelkich używek.
16. Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się Studniówka, palenie papierosów i stosowania innych używek. Przedstawiciele organizatorów upoważnieni są do zabezpieczenia wnoszonych używek.
17. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mają prawa wstępu na Studniówkę.
18. Osoby łamiące powyższe zakazy mogą być usunięte z imprezy oraz pociągnięte do odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej i karnej. Komitet organizacyjny jest zobowiązany poinformować policję, odwieść lub zobowiązać rodzica do odbioru dziecka.
19. Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszących:
          1) przewodniczący klas trzecich najpóźniej na 7 dni przed imprezą przekazują wychowawcom klas listy uczniów uczestniczących w Studniówce oraz dane osób towarzyszących, zgodne z        dokumentami tożsamości gości. Dane te, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, udostępniane będą odpowiednim służbom jedynie w sytuacjach kryzysowych;
          2) uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie. Komitet Organizacyjny może usunąć osobę towarzyszącą w sytuacji naruszenia regulaminu studniówkowego ;
          3) osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Studniówce jako osoby towarzyszące pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów;
          4) uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie lub osoby przez nie zaproszone;
          5) w trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz opuszczania budynku; uczeń lub osoba mu towarzysząca, wychodząc ze Studniówki przez jej zakończeniem, zobowiązany jest poinformować organizatora i wychowawcę w celu wyrejestrowania z listy uczestników; wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości, a powrót do budynku nie jest możliwy z wyjątkiem szczególnych przypadków, w których wymagana jest zgoda organizatora.
20. Zasady dotyczące rodziców:
          1) Komitet Studniówkowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg imprezy;
          2) rodzice zobowiązani są zapewnić dzieciom bezpieczne przybycie na Studniówkę oraz powrót do domu; zgodę za wcześniejszy samodzielny powrót dziecka winni przekazać wychowawcy pisemnie lub przez dziennik elektroniczny;
          3) rodzice pełniący dyżur podczas imprezy zobowiązani są do kontrolowania przestrzegania regulaminu przez uczestników zabawy, a w razie stwierdzenia jego złamania mają obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy lub dyrekcji.
 
 
IV. Postanowienia końcowe
1. Wychowawcy klas zobowiązani są zapoznać uczniów z regulaminem, a uczniowie do potwierdzenia podpisem zapoznania się z jego treścią.
2. Komitet Organizacyjny zobowiązany zapoznać osoby towarzyszące z regulaminem, a osoby towarzyszące do potwierdzenia podpisem zapoznania się z jego treścią.
3. Komitet Organizacyjny jest odpowiedzialny za poinformowanie Dyrektora i Radę Pedagogiczną Szkoły o godzinie rozpoczęcia i zakończenia balu, aby rodzice zaplanowali odbiór dziecka lub ich samodzielny powrót.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną.
5. W roku uchwalenia Regulaminu obowiązują przepisy przejściowe; nie mają zastosowania przepisy dotyczące terminów ukonstytuowania się Komitetu Studniówkowego oraz rezerwacji sali na Studniówkę.
6. W sytuacjach nieobjętych poniższymi zapisami obowiązują zapisy Statutu oraz przepisy prawa oświatowego.
7. W sprawach nieobjętych regulaminem obowiązują przepisy prawa RP i Statut Szkoły.