§ 41
1. Uczeń Liceum ma obowiązek:
1) dbać o honor Liceum, godnie je reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jego dobre tradycje.
2) przestrzegać przepisów prawa powszechnego i prawa szkolnego, którego podstawą jest Statut szkoły.
3) przestrzegać ustaleń władz szkolnych i przepisów wydanych przez władze oświatowe i państwowe.
4) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy i kształceniem kompetencji kluczowych, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki.
5) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
6) punktualnie przybywać na zajęcia.
7) prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie z zaleceniami nauczyciela.
8) przynosić na lekcje podręczniki i pomoce naukowe.
9) wykonywać zlecone przez nauczyciela prace terminowo i rzetelnie.
10) przestrzegać zasad higieny, estetyki i skromności codziennego stroju w trakcie przebywania w szkole i na imprezach szkolnych, także odbywających się poza Liceum,
11) przestrzegać kompletności mundurka szkolnego obowiązującego w każdy poniedziałek oraz w dniach uroczystości szkolnych:
a. dziewczęta: granatowa marynarka z logo Liceum, biała koszula, krawat, ciemna spódnica do kolan lub spodnie w kolorze czarnym lub granatowym (nie z dżinsu), obuwie wyjściowe,
b. chłopcy: granatowa marynarka z logo Liceum, biała koszula, krawat i spodnie (czarne, granatowe, stalowe, nie z dżinsu), obuwie wyjściowe.
12) przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego i kultury języka w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Liceum.
13) dbać o wspólne dobro, ład i porządek, przestrzegać regulaminów pracowni szkolnych, a w przypadku wyrządzenia szkody spowodować jej usunięcie lub ponieść koszty jej usunięcia.
14) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy.
15) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, a w szczególności:
a. przestrzegać zasad higieny osobistej,
b. właściwie zachowywać się w czasie przerw i zajęć dydaktycznych,
c. nie spożywać alkoholu, nie palić papierosów, w tym papierosów elektronicznych (tzw. e-papierosów)
d. nie używać i nie posiadać narkotyków oraz innych prawnie zakazanych substancji psychoaktywnych (w tym tzw. dopalaczy),
e. przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się w szatni, na korytarzach i w klatce schodowej,
f. nosić w szkole obuwie zmienne,
g. informować przełożonych o wszelkich zagrożeniach i wypadkach.
h. posiadać wymagany na lekcjach wychowania fizycznego strój składający się z koszulki z logo Liceum, spodenek gimnastycznych i obuwia sportowego,
16) dostosować się do zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć i uroczystości szkolnych (z wyjątkiem szczególnych sytuacji, gdy opiekujący się uczniami nauczyciel wyrazi na to zgodę).
17) pełnienia dyżurów klasowych i szkolnych.
18) kontrolować codziennie wpisy w dzienniku elektronicznym dotyczące swych ocen, swej frekwencji, informacji od nauczycieli lub innych pracowników Liceum przekazywanych uczniom. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości niezwłocznie poinformować o nich wychowawcę klasy lub wychowawcę zastępczego.
19) uczestniczyć w wycieczkach przedmiotowych, imprezach i zajęciach kulturalnych organizowanych przez szkołę lub klasę, jeżeli te zajęcia są inną formą realizacji zajęć dydaktycznych;
20) powrotu do szkoły po zajęciach realizowanych poza budynkiem szkoły, jeżeli przewidziane są w tym dniu dalsze zajęcia edukacyjne; dotyczy to również uczniów pełnoletnich;
21) powołać w klasach samorządy klasowe (trzy osoby) oraz wyznaczyć uczniów reprezentujących klasę na forum szkoły;