Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Dowiedz się, jak możesz wyłączyć cokies w Twojej przeglądarce.
aaa.
bbb.
ccc.
ddd.
Description slide 5.
Description slide 6.
Description slide 7.
Description slide 8.

Pobierz w wersji do wydruku

II LO im. E. Plater w Sosnowcu w roku szkolnym 2017 / 2018 zaprasza do nauki na następujących profilach:

1. PROFIL MEDIALNY:

- przedmiot rozszerzony - język polski,

- dwa przedmioty rozszerzone do wyboru:
    1. geografia lub historia,
    2. język angielski
lub informatyka


W klasie proponuje się innowację
Podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej”
oraz przedmiot uzupełniający „Sztuka filmowa”.                                                                                                                              

2.1 PROFIL BIOLOGICZNY - wariant I:

- z rozszerzeniem biologii oraz  z jednym rozszerzeniem do wyboru z następujących przedmiotów:

- chemia
- matematyka

 

w klasie proponuje się dodatkowy  przedmiot uzupełniający
„Język łaciński w medycynie”
oraz dodatkową godzinę biologii w 1 klasie.

 

2. 2. PROFIL BIOLOGICZNY - wariant II:

- z rozszerzeniem biologii i matematyki
oraz z jednym rozszerzeniem do wyboru z następujących przedmiotów:

fizyka lub chemia lub język angielski


w klasie proponuje się dodatkowy  przedmiot uzupełniający
„Język łaciński w medycynie”
lub „Fizyka w doświadczeniach i praktyce”.

 

3. PROFIL MATEMATYCZNY

- przedmiot rozszerzony - matematyka

- dwa przedmioty rozszerzone do wyboru z następujących:
  1. fizyka lub geografia,
  2. język angielski lub informatyka.
 

- przedmiot dodatkowy „Fizyka w doświadczeniach i praktyce".
 

4. PROFIL PRAWNO - POLITOLOGICZNY 

- przedmioty rozszerzne:
   historia i wiedza o społeczeństwie 

- przedmiot rozszerzony do wyboru z następujących:
  język polski lub język angielski.

W klasie proponuje się innowację
„Ignorantia iuris nocet - Nieznajomość prawa szkodzi”
oraz własny program nauczania z wiedzy o społeczeństwie.
 

5. PROFIL JĘZYKOWY

- przedmiot rozszerzony-  język hiszpański

-
dwa przedmioty rozszerzone do wyboru z następujących:
  1. geografia lub historia,
  2. język polski lub wiedza o społeczeństwie
lub język angielski
 

W klasie proponuje się przedmiot dodatkowy „Everyday English”
i dodatkową godzinę języka hiszpańskiego w klasie pierwszej .           

 

REKRUTACJA

I. Zasady ogólne

II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w roku szkolnym 2017/2018 oferuje dla kandydatów 128 miejsc w 5 profilach kształcenia.

W przypadku większej ilości chętnych, istnieje możliwość otworzenia klasy o profilu zainteresowań kandydatów, spośród zaproponowanych wcześniej.

 1. Kandydat musi wskazać profil klasy, do której chce być przyjęty.
 2. W każdej klasie realizowane będą 2- 3 przedmioty w wymiarze rozszerzonym.
 3. W roku szkolnym 2017/2018 proponuje się nauczanie następujących języków:
 • we wszystkich klasach język angielski – kontynuacja,
 • na profilu matematycznym, biologicznym: język francuski lub język niemiecki lub język rosyjski,
 • na profilu medialnym: język niemiecki lub język włoski lub język rosyjski,
 • prawno-politologicznym: język niemiecki lub język rosyjski,
 • na profilu językowym: język hiszpański.

Zajęcia z języka rosyjskiego proponuje się jako zajęcia międzyoddziałowe.

 1. Grupy językowe i przedmiotów w rozszerzeniu są otwierane
  w zależności od ilości chętnych.
 2. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater na podstawie wyników scentralizowanej rekrutacji elektronicznej i prac Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Kandydaci, są przyjmowani do wybranych oddziałów według ilości uzyskanych punktów, poczynając od kandydatów z najwyższą ilością punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.
 4. Jeśli pozostały wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji elektronicznej, o przyjęciu kandydata decyduje dyrektor.
 5. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decyduje suma punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego.
 6. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach wymienionych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.
 7. Kandydaci do Liceum, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału
  w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
 8. Pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • kandydaci o wyższej ocenie z zachowania,
 • kandydaci o wyższej średniej z przedmiotów obowiązkowych.

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater nie przyjmuje uczniów, którzy otrzymali na świadectwie ukończenia gimnazjum ocenę naganną lub nieodpowiednią z zachowania.

 

 

II. Przeliczanie na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć ujętych na świadectwie ukończenia gimnazjum

 

Punktacja szczegółowa
Punktacja maksymalna
Język polski

 

 

dopuszczający – 2 pkt.

18 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dobry – 14 pkt.

bardzo dobry – 17 pkt.

celujący – 18 pkt.

Matematyka

jak w przypadku języka polskiego

18 pkt.

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne zależnie od profilu (pkt 13)

jak w przypadku języka polskiego

18 pkt.

Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne zależnie od profilu
(pkt 13)

jak w przypadku języka polskiego

18 pkt.

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt.

Uzyskanie tytułu w zawodach wiedzy o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
  – 10 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego
  – 7 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego
  – 5 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – 10 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – 4 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
  – 10  pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
  – 7 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego
  – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego
  – 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju
  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju
  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu
  lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – 7 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu
  lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – 3 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu
  lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  – 2 pkt.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, innych niż wymienione wcześniej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt.
 • krajowym – 3 pkt.
 • wojewódzkim – 2 pkt.
 • powiatowym – 1 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 pkt.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu

3 pkt.

Ogółem za świadectwo gimnazjalne

100 pkt.

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski– 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • historia i wiedza o społeczeństwie– 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
 • matematyka- 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
 • przedmioty przyrodnicze- 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
 • język obcy nowożytny- 0,2 punktu za każdy uzyskany procent z egzaminu na poziomie podstawowym

maks. 20 pkt.

maks. 20 pkt.

maks. 20 pkt.
maks. 20 pkt.

maks. 20 pkt.


 

Maksymalna liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego

100 pkt.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 pkt.

 

13. Zajęcia edukacyjne obowiązkowe podlegające punktowaniu są uzależnione od wyboru przez kandydata profilu:

a)    do wszystkich klas: język polski, matematyka,

b)    punktowane zależnie od wskazanego profilu zajęcia edukacyjne:

 • medialne: historia lub język angielski (ocena wyższa),
 • biologiczne: biologia lub chemia (ocena wyższa),
 • matematyczne: matematyka lub język angielski lub fizyka (ocena wyższa),
 • prawno-politologiczne: historia lub wiedza o społeczeństwie (ocena wyższa),
 • językowe: język angielski lub inny język obcy (ocena wyższa).

c)    dla wszystkichklas: jedna ocena wyższa z: historii, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, lub informatyki.

 

III. Harmonogram rekrutacji

Od 19 maja 2017r. do 19 czerwca 2017r. do g. 15:00 – złożenie wniosku przez kandydata o przyjęcie  do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater.

Od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r. do g. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

07 lipca 2017r. g. 9:00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do liceum z podziałem na oddziały.

Od 07 lipca 2017r. do 13 lipca 2017r. do godz. 15:00 - termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli uczęszczania do liceum poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, 
 • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • karty zdrowia
 • fotografii legitymacyjnej (opisanej na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia)

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum.

14 lipca 2017r. g. 9:00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do liceum i podanie informacji o wolnych miejscach.

Od14 lipca 2017r. do 16 sierpnia 2017r. rekrutacja uzupełniająca, jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.


KONTAKT:

telefony, fax:                                32 266 45 35

poczta elektroniczna:                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres strony internetowej:           www.plater.edu.pl

Attachments:
Download this file (Harmonogram_Rekrutacji_2017.pdf)Harmonogram Rekrutacji 2017[Postanowienie Kuratora w/s rekrutacji]1443 kB
Download this file (Szablon informacyjny 2017-2018.pdf)Szablon informacyjny 2017-2018[Wersja do wydruku]344 kB