Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Dowiedz się, jak możesz wyłączyć cokies w Twojej przeglądarce.
aaa.
bbb.
ccc.
ddd.
Description slide 5.
Description slide 6.
Description slide 7.
Description slide 8.

WSTĘP

Zobacz "Program wychowawczy na rok szkolny 2016/2017"

Realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu Program Wychowawczy opiera się na podstawowych wartościach stanowiących fundamenty cywilizacji europejskiej, powszechnie znanych i akceptowanych w społeczeństwie i wyartykułowanych w takich dokumentach jak:

 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konwencja Praw Dziecka.
 4. Ustawa o Systemie Oświaty.
 5. Statut II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu.

Celem oddziaływań wychowawczych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater
w Sosnowcu jest stworzenie takich możliwości i warunków rozwoju osobistego, aby każdy uczeń mógł zbliżyć się do ideału wychowawczego zawartego w Modelu Absolwenta.

 

Ideał wychowawczy, to jednostka odznaczająca się:

 1. Operatywną i funkcjonalną wiedzą,
 2. Umiejętnościami zbierania i przetwarzania informacji, komunikowania się, współpracy,
  podejmowania decyzji, samokształcenia,
 3. Pożądanymi postawami wobec rzeczywistości, tj: kreatywności, samodzielności, odpowiedzialności, aktywności, krytycyzmu, optymizmu, kultury osobistej,
 4. Pożądanymi postawami etycznymi: uczciwością, tolerancją i otwartością,
 5. Identyfikacją z tradycją narodu, regionu, szkoły.

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Program Wychowawczy opiera się na założeniach:

 1. Personalizacji wychowania – postrzeganie ucznia jako podmiotu wychowania
  i kształcenia człowieka.
 2. Integracji wychowania i kształcenia w procesie kierowania indywidualnej drogi życiowej ucznia.
 3. Spójności oddziaływań wychowawczych rodziny, szkoły oraz instytucji środowiska  
  lokalnego.

ZADANIA WYCHOWAWCZE

 1. Kształtowanie u uczniów systemu wartości opartego na zasadach etycznych i moralnych.
 2. Wspomaganie rodziny w jej roli wychowawczej.
 3. Dostarczanie pozytywnych wzorów.
 4. Kształtowanie postaw prospołecznych, prorodzinnych, prozdrowotnych oraz krytycznej
  oceny mediów, sekt itp.
 5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, przestępczość itp.).
 6. Przygotowanie do dorosłego życia poprzez:

·świadomość bycia człowiekiem, obywatelem, podmiotem prawa,

·konieczność planowania rozwoju osobistego,

·wdrażanie do pełnienia ról społecznych i zawodowych,

·funkcjonowanie w strukturach demokratycznych,

·korzystanie z pomocy i współpraca z instytucjami wychowawczymi, organizacjami
młodzieżowymi, społecznymi, religijnymi,

·kształtowanie kultury właściwego zachowania się w trakcie różnego rodzaju imprez  
masowych, sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.

 1. Propagowanie aktywności fizycznej, intelektualnej oraz wzbogacanie życia duchowego jako niezbędnych elementów harmonijnego rozwoju jednostki.
 2.  

OBOWIĄZKI I POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE

WYCHOWAWCY:

 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole przepisami i wymogami (Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy Szkoły, itp.).
 2. Integrowanie zespołu klasowego.
 3. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz poszanowania tradycji i kultury narodowej.
 4. Tworzenie klimatu bezpiecznej szkoły reagującej na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania uczniów.
 5. Budowanie atmosfery szacunku, otwartości, życzliwości i dialogu.
 6. Wspieranie rozwoju uczniów, ich zdolności i zainteresowań.
 7. Udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.
 8. Kształtowanie wśród uczniów samorządności, umiejętności podejmowania decyzji, poczucia odpowiedzialności za jakość własnego życia oraz życia klasy, szkoły, państwa.
 9. Rozpoznawanie sytuacji wychowawczej swych podopiecznych i informowanie uczących nauczycieli o trudnych przypadkach.
 10. Czuwanie nad postępami uczniów w nauce oraz ich frekwencją.
 11. Konsultowanie z Dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym trudniejszych dydaktycznych i wychowawczych sytuacji.
 12. Konstruowanie w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły własnego klasowego planu wychowawczego, który przedstawiany jest rodzicom w nowym roku szkolnym,
  a uczniom w ramach lekcji wychowawczych.
 13. Realizowanie programu wychowawczego, w tym uzgodnionej z zespołem klasowym
  tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy.
 14. Czuwanie nad respektowaniem przez uczących nauczycieli zaleceń specjalistów zawartych m.in. w zaleceniach wydanych przez poradnie pedagogiczno-psychologiczne.
 15. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami. Informowanie ich o postępach w nauce
  i zachowaniu ucznia, przedstawianie oferty pomocy oraz prowadzenie indywidualnych  
  konsultacji dla rodziców.
 16. Koordynowanie prac zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

NAUCZYCIELE:

 1. Przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego współtworzenia świata, odnajdowania
  w nim własnego miejsca oraz identyfikacji z tradycją i kulturą narodową.
 2. Kształtowanie postawy patriotyzmu i poczucia przynależności do społeczności lokalnej oraz narodu. Budowanie wśród uczniów poszanowania tradycji narodowej, godła oraz hymnu państwowego.
 3. Wyrabianie postawy tolerancji w sferze odmienności poglądów i przekonań, narodowości tradycji i religii.
 4. Rozwijanie wśród uczniów wrażliwość i empatię. Przygotowanie do świadomego odbioru dzieł kultury i sztuki.
 5. Wspieranie dążenia podopiecznych do osiągnięcia dojrzałości i samodzielności.
 6. Przygotowanie młodzieży do przestrzegania prawa szkolnego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Branie udziału w pracach zespołów ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 8. Organizowanie zajęć w sposób zapewniający warunki kształtowania nawyków systematyczności, ładu i porządku oraz dyscypliny pracy i nauki.
 9. Rozwijanie indywidualnych zdolności ucznia i wspomagają jego rozwój zgodnie
  z Modelem Absolwenta.
 10. Stwarzanie uczniom słabym szans i możliwości nadrobienia braków w zakresie wiedzy
  i umiejętności oraz wspomaganie ich wysiłków w tym zakresie.
 11. Dbanie o indywidualny rozwój uczniów poprzez przygotowanie ich do konkursów,  olimpiad itp.
 12. Propagowanie aktywności fizycznej i intelektualnej poprzez organizację wycieczek przedmiotowych, rekreacyjnych.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I INSTYTUCJAMI LOKALNYMI WSPOMAGAJĄCYMI REALIZACJĘ ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY

RODZICE:

 1. Uczestniczenie w zebraniach klasowych organizowanych przez wychowawcę oraz
  konsultacjach indywidualnych z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym
  a także imprezach i uroczystościach szkolnych.
 2. Informowanie nauczycieli (wychowawców) o nieobecnościach ucznia w szkole, problemach zdrowotnych, sytuacji rodzinnej ucznia, sukcesach i porażkach wychowawczych, zamierzonym kierunku rozwoju ucznia.
 3. Kierowanie procesem wychowawczym we współpracy z wychowawcą, nauczycielami,
  pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 4. Wyłonienie własnej reprezentacji w postaci rad klasowych, Komitetu Rodzicielskiego
  i przedstawicieli do Rady Szkoły.
 5. Branie udziału w poprawianiu warunków funkcjonowania szkoły poprzez przekazywanie uwag Dyrektorowi, Radzie Szkoły i Komitetowi Rodzicielskiemu
  a w następstwie tego w opracowaniu i realizacji planu poprawy.
 6. Wspieranie szkoły w podejmowanych działaniach na rzecz profilaktyki uzależnień.
 7. Opiniowanie zestawów programów nauczania, projektów zmian prawa wewnętrznego.
 8. Uczestniczenie w mierzeniu jakości pracy szkoły.

NAUCZYCIELE:

 1. Wspieranie rodziców w ich roli pierwszych wychowawców.
 2. Zapoznanie rodziców ze Statutem, planem pracy szkoły oraz Programem  Wychowawczym i Profilaktycznym.
 3. Informowanie rodziców o zmianach przepisów prawa oświatowego i szkolnego, zestawie  programów nauczania dla danej klasy, podręcznikach, wymaganiach stawianych uczniom, kryteriach ocen, kalendarzu roku szkolnego, postępach edukacyjnych oraz trudnościach uczniów, możliwościach uzyskania wsparcia.

Rodzice i nauczyciele, świadomi roli wychowawców młodego pokolenia, współpracują systematycznie w atmosferze wzajemnego poszanowania, przy przestrzeganiu przez obie strony zasad zawartych w Statucie szkoły.

INSTYTUCJE LOKALNE:

 1. Pracownicy szkoły współpracują z lokalnymi instytucjami i placówkami kulturalno-
  oświatowymi wspierającymi proces wychowania uczniów (np.: policja, MOPS, itp.).
 2. Szkoła obejmuje opieką uczniów wykazujących trudną sytuacje rodzinną, bądź pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Uczniom tym stara zapewnić się pomoc materialną dzięki współpracy Komitetem Rodzicielskim, MOPS oraz Urzędem Miasta.
 3. Uczniowie wykazujący specyficzne problemy dydaktyczne, wychowawcze
  i emocjonalne są kierowani do placówek specjalistycznych (poradnia pedagogiczno-
  psychologiczna, poradnia rodzinna, itp.) celem uzyskania dokładnej diagnozy, podjęcia
  ewentualnej terapii w tych instytucjach oraz uzyskania wskazań co do pracy
  i postępowania  z danym uczniem na terenie szkoły.
 4. W przypadku szczególnie negatywnych i destrukcyjnych zachowań (agresja, demoralizacja) oraz zidentyfikowania patologii rodzinnej, szkoła współpracuje z policją, sądem, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej  (rozmowy i wywiady środowiskowe, kierowanie do sądów wniosków w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, rozmowy dyscyplinujące z dzielnicowym, konsultacje z kuratorami). Przeciwdziałając destruktywnym zachowaniom uczniów (agresja, przemoc) szkoła organizuje również prelekcje z udziałem funkcjonariuszy policji.
 5. W ramach profilaktyki uzależnień szkoła zawiązała kontakt z Referatem d/s Profilaktyki
  Uzależnień. W zakresie tej współpracy organizowane są zajęcia warsztatowe, programy
  profilaktyczne, konkursy dotyczące tematyki uzależnień.
 6. Przygotowując uczniów do życia w społeczeństwie poprzez edukację regionalną    
  i wychowanie patriotyczne szkoła współpracuje z placówkami kulturalno-oświatowym.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM SZKOLNYM

 1. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
 2. Regulamin Samorządu jest opiniowany przez Radę Pedagogiczną.
 3. Prawa i obowiązki Samorządu szkolnego zawarte są w Statucie szkoły.
 4. Zadania wychowawcze związane z funkcjonowaniem Samorządu:

·kształtowanie wśród uczniów postępowania zgodnie z zasadami demokracji podczas
wyborów do organów społecznych w szkole,

·kształtowanie umiejętności planowania pracy, podejmowania współpracy
z instytucjami, podejmowani odpowiedzialności za realizację założonych celów,

·wypracowanie umiejętności gospodarowania funduszami gromadzonymi w kasie Samorządu Uczniowskiego,

·kształtowanie umiejętności postępowania w przypadku otrzymania sygnałów
od uczniów dotyczących ich potrzeb, przestrzegania prawa szkolnego oraz innych zasad
obowiązujących w szkole,

·kształcenie umiejętności rozpoznawania potrzeb uczniów i konsultowania z nimi  podejmowanych działań

·wypracowanie modelu współpracy z władzami szkoły i opiekunami Samorządu,

·kształtowanie umiejętności rzetelnej i obiektywnej oceny nauczycieli.

 

EWALUACJA

Celem ewaluacji będzie określenie stopnia realizacji zadań zawartych w szkolnym Planie Działań Wychowawczych, wynikających z założeń ujętych w Programie Wychowawczym. Ewaluacja będzie prowadzona przed modyfikacją Planu Działań Wychowawczych na kolejny rok szkolny. Narzędziami wykorzystywanymi do ewaluacji będą:

 1. wywiad,
 2. analiza dokumentów,
 3. obserwacja,
 4. ankiety.

 

Program Wychowawczy został opracowany przez Radę Pedagogiczną oraz uchwalony w dniu 10 października  2012  r.  uchwałą  nr  5/2012/2013.  Plan  Działań  Wychowawczych stanowi załącznik do Programu Wychowawczego.


Rada Pedagogiczna


Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski został zapoznany z Programem Wychowawczym.