Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Dowiedz się, jak możesz wyłączyć cokies w Twojej przeglądarce.
aaa.
bbb.
ccc.
ddd.
Description slide 5.
Description slide 6.
Description slide 7.
Description slide 8.

 

WSTĘP

Zobacz "Program działań profilaktycznych na rok szkolny 2016/2017"

Realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu Program Profilaktyczny opiera się na definicji W. Okonia, która głosi, że profilaktyka to "ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi". Zjawiska
te zostały określone na bazie analizy współczesnych zagrożeń, które mogą dotyczyć młodzieży oraz przy uwzględnieniu zainteresowań i preferencji uczniów.

CELE

Podstawowe cele działań profilaktycznych podejmowanych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu to:

 1. rozpoznawanie oczekiwań profilaktycznych uczniów, rodziców i nauczycieli.
 2. rozpoznawanie przejawów patologii wśród młodzieży,
 3. uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z aktualnej sytuacji społeczno – ekonomicznej,
 4. wykształcenie wśród młodzieży umiejętności zachowań asertywnych,
 5. zwrócenie uwagi uczniów na niebezpieczeństwa związane z uzależnieniami,
 6. wzmacnianie postaw abstynenckich,
 7. dostarczanie informacji o instytucjach i osobach wspomagających uczniów, rodziców oraz nauczycieli potrzebujących wsparcia.

W oparciu o powyższe cele zostały opracowane szczegółowe zadania do realizacji przez całą społeczność szkolną zawarte w Planie Działań Profilaktycznych.

METODY PRACY

Przy realizacji programu zaleca się stosowanie następujących metod pracy:

 1. mini wykład,
 2. warsztaty,
 3. burza mózgów,
 4. odgrywanie scenek.

Działania podejmowane w czasie realizacji Programu Profilaktycznego.

 1. Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy nauczycieli i wychowawców klas
  w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych w trakcie konsultacji indywidualnych z psychologiem szkolnym, warsztatów szkoleniowych, konsultacji z osobami zajmującymi się profilaktyką uzależnień.
 2. Współpraca z samorządem uczniowskim i włączenie go w realizację Programu Profilaktycznego.
 3. Systematyczne organizowanie zajęć profilaktycznych przez psychologa szkolnego
  i wychowawców klas dla uczniów.
 4. Współpraca z rodzicami - przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń, włączanie ich
  w życie szkoły.
 5. Współpraca z policją, strażą miejską i sądem – informowanie o problemach uczniów oraz
  o ewentualnych zagrożeniach.
 6. Współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz z innymi instytucjami
  w zakresie diagnozowania oraz wspierania uczniów z trudnościami w nauce oraz
  z problemami związanymi z wiekiem dojrzewania.
 7. Zachęcanie uczniów do udziału w różnorodnych akcjach na rzecz szkoły i środowiska, w tym środowiska lokalnego.
 8. Wprowadzenie korekt do Statutu szkolnego pozwalających na skuteczniejsze egzekwowanie wymaganych form zachowań uczniów.
 9. Ewaluacja Programu Profilaktycznego.

Szczegółowe zadania oraz sposoby ich realizacji zawiera Plan Działań Profilaktycznych, który stanowi załącznik do powyższego Programu.

EWALUACJA

Celem ewaluacji będzie określenie stopnia realizacji zadań zawartych w szkolnym Planie Działań Profilaktycznych, wynikających z założeń ujętych w Programie Profilaktycznym. Ewaluacja będzie prowadzona przed modyfikacją Planu Działań Profilaktycznych na kolejny rok szkolny. Narzędziami wykorzystywanymi do ewaluacji będą:

 1. wywiad,
 2. analiza dokumentów,
 3. obserwacja,
 4. ankiety.

Program Profilaktyczny został opracowany przez Radę Pedagogiczną oraz uchwalony w dniu 10 października  2012  r.  uchwałą  nr  6/2012/2013.  Plan  Działań  Profilaktycznych stanowi załącznik do Programu Profilaktycznego.

Rada Pedagogiczna


Rada Rodziców


Samorząd Uczniowski został zapoznany z Programem Wychowawczym.